4th IAA Conference on Dynamics and Control of Space Systems (DyCoSS)

Chair

Jianjun WuExecutive Chair

Yazhong Luo

Members

Lei Chen

Shifeng Zhang

Jiutian Li

Yuqiang Cheng

Yun-he Meng

Jin Zhang

Wang Peng

Yang Yue-neng

Deng Xiong

Guo Yuan

Wu Lin-qian